Inferno tarjoaa: kuuntele uusi Absu-levy!

Absun uusin on nimeltään yksinkertaisesti Abzu. Levy ilmestyy 12.10., mutta tällä sivulla voit kuunnella sitä jo nyt! Lue myös Proscriptorin selvennykset kappaleiden inspiraationlähteistä ja tarkoitteista. Nämä ovat tarjolla myös alkukielellä suomenkielisten alapuolella.

[TÄMÄ KUUNTELUKAMPANJA ON PÄÄTTYNYT.]

Earth Ripper

Tämä kappale on esitys, joka perustuu Ishumiin ja epiteettiin, joka annettiin Ninurtalle sen jälkeen, kun tuhoisa holokausti oli halkaissut maapallon ja aiheuttanut vedenpaisumuksen. Kappaletta inspiroi Mesopotamialaisen mytologian yhdeksäs laatta. Ninurta oli Enlilin ensimmäinen poika.

Circles of the Oath

Tämä kappale kuvailee kolmannen operaation ja Tabula Smaragdina Hermetsin vaikutusalueen renkaiden merkityksen. Velho seisoo keskellä aseistautuneena ja iskee kelloon kerran herättääkseen universumin huomion. Sen jälkeen esitän kosmoksen maagisen historian ja renkaat, jotka olen saavuttanut V.I.T.R.I.O.L.:in seitsemän asteen avulla. Tällä kappaleella on myös kiinteä yhteys Abraxas Connexusiin.

Abraxas Connexus

Tämä kappale perustuu seitsemän perusmetallin tai -planeetan ja V.I.T.R.I.O.L.:n kaavan sekä valtaistuimen silmän liittoon. Se symboloi alkemistisen kaavan täyttymistä. Kaava on lyhenne latinan sanoista ”Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem”. Se tarkoittaa ”käy maapallon sisäpuolella, ja puhdistautumuksen avulla löydät salaisen kiven”. Tämä akronyymi on gnostilainen nimi, jossa on seitsemän vokaalia. Tämä antaa voimakkaan musiikillisen kaavan, joka herättää ajatuksia luonnon sielusta.

Skrying in the Spirit Vision

Sana ”skrying” on johdettu englannin kielen sanasta ”descry” ja tarkoittaa sellaista magiaa, jossa nähdään asioita fyysisesti jossakin ”mediassa”, yleensä henkisten visioiden saavuttamiseksi, harvemmin jumaluuden saavuttamiseksi. Yleisimmät mediat ovat heijastavia, läpinäkyviä tai kirkkaita aineita, kuten kristallit, kivet, lasi, peili, savu, vesi ja tuli. Vesi ja tuli ovat kappaleessani käyttämä media. Valtavirtatiede ei tue ajatusta siitä, että skryingin avulla voisi ennustaa tulevaisuutta tai muuten nähdä asioita, jotka eivät ole fyysisesti observoitavissa. Minun henkilökohtaiset visioni ovat astraaliheijastumia, jotka kumpuavat Enoch-magiasta ja Kultaisesta aamunkoitosta.

Vartiotornin neljä elementtiä ovat ilma, vesi, maa ja tuli. On kuitenkin myös viides elementti, eli henki, jonka symboli on puolattu rengas. Yhdessä nämä elementit muodostavat viisikulmion, jossa henki on aina päällimmäisenä. Jos kuvio käännetään väärinpäin, muut neljä elementtiä dominoivat henkeä ja muodostavat näin pimeyden.

Ilma = länsi
Vesi = pohjoinen
Maa = etelä
Tuli = Itä

Maa: Seuraa tuulta, koska tuuli ohjailee maata. Kun asetan jalkani kohti etelää, kuulen 33 ukkosenjyrähdystä ja näen 9639 ukkosen palvelijaa. 9639 jakaantuu kaavaan 9+6+3+9.

Kuulen 33 jyrähdystä, tunnen 456 eri tuulensuuntaa ja katson 9639 palvelijan marssivan sisään. 9+6+3+9 on yhtä kuin 27 ja 2+7=9. 33 on samanarvoinen kuin 456 koska 3+3=6, 4+5+6=15 ja 1+5=6.

Kun siirryn henkisen vision kolmanteen kulmaan, voidaan skryingin avulla nähdä 69,636 ikuisesti palavaa lamppua. Kolmas kulma viittaa mihin tahansa neljästä elementistä, mutta myös viides elementti on olemassa.

Kaava: 69,636 = 6+9+6+3+6 = 30 ja 30 = 3+0 = 3 -> Kolmas kulma

Tämä on se, miten minä näen henkisen vision. Kaikki viisi elementtiä edustavat viisikulmion kärkiä ja henki on aina ylimmäisenä. Jos viisikulmio käännetään pentagrammiksi, neljä elementtiä dominoivat henkeä ja saavat aikaan pimeyttä sekä mustan magian skenaarioita maanalaisessa ympäristössä.

Yhteenvetona Skrying in the Spirit Vision on kappale siitä mitä minä observoin astraaliheijastumissa, kun karkoitan viisikulmion ja vetoan pentragrammiin.

Ontologically, It Became Time and Space

Tämä kappale on argumentti, joka koskee metafyysisen nihilismin ja erään abstraktin okkultismikäsitteen ”fyysisen” alkuperän suhdetta. Toisin sanoen, kuinka aika ja avaruus aukesivat? Ontologia on filosofinen tieteenala, joka tutkii olemisen, olemassaolon ja todellisuuden luonnetta. Se on perinteisesti mainittu metafysiikan eli keskeisen filosofianhaaran yhtenä osana ja se käsittelee kysymyksiä, kuten mitkä entiteetit (tai planeetat) ovat olemassa ja miten niitä voidaan jaotella hierarkisesti tai samankaltaisuuksien ja eroavaisuuksien mukaan.

Teorian kannalta keskeiset kolme argumenttia:

Yksi

”Todellisuudessa ääretöntä ei voi olla olemassa.”
”Ääretön tapahtumien aikajatkumo on todellisuudessa ääretön.”
”Ääretöntä tapahtumien aikajatkumoa ei voi olla olemassa.”

Kaksi

”Todellista ääretöntä ei voi luoda peräkkäin lisäämällä.”
”Menneiden tapahtumien aikajatkumo on luotu peräkkäin lisäämällä.”
”Menneiden tapahtumien aikajatkumo ei voi olla todellisuudessa ääretön.”

Kolme

Tapahtuiko seuraava tapahtumasarja ajan ja avaruuden luomisessa?

Kaaos -> tyhjyys > maa -> tahto -> kuu <- yö <- aurinko <- päivä <- ilma <- vesi <- avaruus <- aika

Tämä johtaa ”aurinkoon auringon takana” (valtava tähti nimeltä Sirius eli Sothis), joka avasi eläinradan 365 päivän vuoden halkomalla taivaan kahteentoista kuukauteen. Minun hypoteesini on, että kesti noin 26 000 vuotta luoda aika ja avaruus, mutta miten? Kuka? Miksi?

A Song for Ea

Ea (Enki) on raikkaan veden, viisauden ja loitsujen jumala, joka eli Abzussa. Hän on ihmiskunnan palvelija, joka lähetti seitsemän viisasta opettamaan sivilisaation taiteita ja taitoja ihmisille. Tämä tarina keskittyy kahteen muinaisen sumerilaisen/mesopotamialaisen mytologian laattaan. Ensimmäinen eli kolmas laatta kertoo Ean taivaallisesta matkasta ja kullan huuhtomisesta Abzun vesistä. Hänen ekskursionsa kuitenkin keskeytyi yllättäen, mistä kerrotaan kuudennessatoista laatassa. Ea kohtaa kuningas Anun seitsemän pahaa henkeä sekä Imhullun, joka on julma ilman, myrskyn sekä neljän ja seitsemän tuulen virta, pahin kaikista.

Earth Ripper

This song is a recitation based on Ishum: the Epithet given to Ninurta after the Earth was split open from a devastating holocaust causing the Day of the Deluge. Inspired by the Ninth Tablet in Mesopotamian mythology, Ninurta was Enlil’s foremost son.

Circles of the Oath

This song describes the third operation, the significance of the circles within the sphere of Tabula Smaragdina Hermetis. The Magician (I), armed and ready, stands in the centre of the sphere and strikes once upon the bell to call the attention of the Universe. I then declare the cosmos, reciting magic(k)al history by the proclamation of the circles, which I have attained through the seven grades of V.I.T.R.I.O.L. This song also has exalted association to Abraxas Connexus.

Abraxas Connexus

This song is based on the marriage between the seven base metals/planets and the formula of V.I.T.R.I.O.L, as well as the Eye of the Throne. It symbolizes the fulfillment of the alchemical formula, which is a notariqon for “Visita Interiora Terrae Rectificando Invenies Occultum Lapidem,” which is Latin for “Visit the Interior of the Earth; by Rectification you will Discover the Secret Stone.” (Abyss) This acronym is the Gnostic name with seven vowels, which also gives a musical formula most puissant in evocations to the Soul of Nature.

Skrying in the Spirit Vision

Skrying (derived from the English word descry) is a magic(k)al practice that involves seeing things psychically in a medium, usually for purposes of obtaining spiritual visions and less often for purposes of divination. The most common medium used are reflective, translucent or luminescent substances such as crystals, stones, glass, mirrors, smoke, (and mainly throughout my song) water and fire. Skrying is not supported by mainstream science as a method of predicting the future or otherwise seeing events that are not physically observable. My personal visions are astral projections that come from teachings of Enochian Magic(k) and the Golden Dawn System.

The four elements of the Watchtowers are (in this order) air, water, earth and fire. However, there is a fifth element, which is spirit. (Its symbol is represented by a spoked wheel) Together, each element represents the points of a pentacle, as spirit is always on top. If a pentacle is inverted to become a pentagram, the remaining four elements dominate spirit – creating darkness.

Air = West
Water = North
Earth = South
Fire = East

Earth: Stand with the wind because Earth is subject to the winds. When I place my feet toward the South, I hear 33 thunder clamors and see 9639 servants of the thunder. 9639 reduces down to 9+6+3+9.

I hear 33 thunder clamors, feel 456 various wind directions and watch 9639 servants march in. With that being alleged, the number 9369 reduces to 9+6+3+9, which equals 27 and 2+7=9. 33 is equivalent to 456 because 3+3=6 and 4+5+6=15 and 1+5=6.

As I enter the Third Angle of the Spirit Vision, you will skry 69,636 ever-burning lamps. The Third Angle refers to any of the four elements, (earth, water, air and fire) but there is a fifth element as well: spirit.

Formula: 69,636 = 6+9+6+3+6 = 30 and 30 = 3+0 = 3 → The Third Angle

This is what I perceive in the Spirit Vision. All five elements (earth, water, air, fire and spirit) represent the points of a pentacle, as spirit is always on top. If the pentacle is inverted to become a pentagram, the remaining four elements dominate spirit, creating darkness and scenarios of black magic(k) in an underworldly environment.

In conclusion, Skrying in the Spirit Vision is a song about what I observe, in astral projection, when banishing the Pentacle and invoking the Pentagram.

Ontologically, It Became Time and Space

This song is an argument concerning the relationship between metaphysical nihilism and the ‘physical’ origin of one abstract occult concept. In other words, how did time and space inaugurate? Ontology. It is the philosophical study of the nature of being, existence or reality as such, as well as the basic categories of being and their relations. Traditionally listed as a part of the major branch of philosophy known as metaphysics, ontology deals with questions concerning what entities (or planets) exist or can be said to exist, and how such entities can be grouped, related within a hierarchy, and subdivided according to similarities and differences.

Three arguments are crucial with this theory:

First:

”An actual infinite cannot exist.”
”An infinite temporal regress of events is an actual infinite.”
”An infinite temporal regress of events cannot exist.”

Second (an argument from the impossibility of completing an actual infinite by successive addition):

”An actual infinite cannot be completed by successive addition.”
”The temporal series of past events has been completed by successive addition.”
The temporal series of past events cannot be an actual infinite.”

Third:

Did the following series of events actually happen to create time and space?

Chaos > Abyss > Earth > Desire > Moon < Night < Sun < Day < Air < Water < Space < Time

Therefore, this leads to “the Sun behind the Sun,” (the vast star Sirius = Sothis) which opened the zodiacal year of 365 days splitting the skies into twelve months. My hypothesis is it took approximately 26,000 years to create time and space, but how? Who? Why?

A Song for Ea

Ea (Enki) is the god of fresh water, wisdom and incantations and lived in the Abzu. (Apsu) He is the assistant of mankind who sent the Seven Sages to teach the arts and skills of civilization to men. This story concentrates on two Tablets in the ancient legend of Sumerian/Mesopotamian mythology. The first, called the Third Tablet, represents Ea’s celestial journey and extraction of gold from the waters of the Abzu. However, his excursion was unexpectedly interrupted by the second – Sixteenth Tablet. Ea encounters the seven evil spirits (portals) of King Anu, as well as Imhullu. (An atrocious current of air, tempest and the wind of four and seven – the worst of all)